Most Downloaded

1
Network Pharmacology-based Analysis of the Mechanism of Action of the Herb Pair Chai Hu - Bai Shao
ZHANG Chi, GUO Wei, SUN Ling-Ling, Chen Han-Rui, LIN Li-Zhu
2019, 2(4): 227-236. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.004
[Abstract](1476) [FullText HTML](105) [PDF 1687KB](14)
2
Yi Qi Jie Du Decoction Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis of Nasopharyngeal Carcinoma Stem Cells Through Mitochondrial Apoptosis Pathway
ZHOU Fang-Liang, HE Lan, HE Dan, WANG Xian-Wen, SHI Hong-Jian, HE Ying-Chun, CAO De-Liang
2019, 2(4): 219-226. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.003
[Abstract](333) [FullText HTML](124) [PDF 910KB](10)
3
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Molecular Targets and Associated Potential Pathways of Lycii Fructus for the Treatment of Retinitis Pigmentosa
SONG Hou-Pan, ZENG Mei-Yan, CHEN Xiao-Juan, CHEN Xin-Yi, YANG Yi-Jing, ZHOU Ya-Sha, TIAN Ye, LIU Xiao-Qing, CAI Xiong, PENG Qing-Hua, PENG Jun
2019, 2(3): 136-146. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.12.002
[Abstract](443) [FullText HTML](109) [PDF 951KB](9)
4
Research on Herb Pairs of Classical Formulae of ZHANG Zhong-Jing Using Big Data Technology
HUANG Xin-Di, DING Chang-Song, LIANG Hao, XIONG Shi-Wei, LI Li-Song
2019, 2(4): 195-206. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.001
[Abstract](196) [FullText HTML](103) [PDF 645KB](9)
5
Research on Text Mining of Syndrome Element Syndrome Differentiation by Natural Language Processing
DENG Wen-Xiang, ZHU Jian-Ping, LI Jing, YUAN Zhi-Ying, WU Hua-Ying, YAO Zhong-Hua, ZHANG Yi-Ge, ZHANG Wen-An, HUANG Hui-Yong
2019, 2(2): 61-71. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.001
[Abstract](209) [FullText HTML](99) [PDF 3996KB](9)
6
Antidepressant-like Effects of Ginsenoside Rg1 in the Chronic Restraint Stress-induced Rat Model
JIANG Ning, LV Jing-Wei, WANG Hai-Xia, HUANG Hong, WANG Qiong, CHEN Shan-Guang, QU Li-Na, Alberto Carlos Pires Dias, LIU Xin-Min
2019, 2(4): 207-218. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.002
[Abstract](147) [FullText HTML](99) [PDF 1117KB](8)
7
Methylation Characteristics of Perivisceral Fat Gene in Obese Rats with Phlegm-dampness Syndrome and the Effect of Wen Dan Decoction
YANG Hai-Yan, YU Song-Ren, XIA Xun-Li, CHENG Shao-Min, WANG Ping
2019, 2(2): 72-85. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.002
[Abstract](131) [FullText HTML](105) [PDF 853KB](7)
8
Mechanism Prediction of Monotropein for the Treatment of Colorectal Cancer by Network Pharmacology Analysis
LI Chong, HOU Shao-Zhen, ZHOU Hua
2020, 3(1): 1-10. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.03.001
[Abstract](116) [FullText HTML](79) [PDF 8306KB](7)
9
Network Pharmacology-based Analysis on the Molecular Biological Mechanisms of Xin Hui Tong Formula in Coronary Heart Disease Treatment
WU Hua-Ying, ZHANG Chen, WANG Zhao-Hua, ZHANG Shi-Ying, LI Jing, LI Feng, HUANG Hui-Yong, LI Liang
2019, 2(2): 86-96. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.003
[Abstract](139) [FullText HTML](122) [PDF 1171KB](7)
10
Application of Network Pharmacology to Explore the Mechanism of Yi Xin Tai Formula in Treating Heart Failure
WEI Jia-Ming, ZHU Jun-Ping, ZHANG Tong-Yu, LI Yu-Ying, KUANG Lin, GUO Zhi-Hua, LI Ya
2019, 2(4): 237-256. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.005
[Abstract](105) [FullText HTML](52) [PDF 1397KB](5)
11
Effects of Zhuang Gu Zhi Tong Formula on Wnt/β-catenin Osteoporosis Pathway Antagonist SOST in Osteoporosis
LIU Xiang-Lin, LIU Le-Ping, HE Rong, ZHANG Shu-Qi, ZHAO Zi-Yi, PENG Ting, LIU Hui-Ping, ZHANG Guo-Min
2019, 2(2): 105-116. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.005
[Abstract](114) [FullText HTML](85) [PDF 1216KB](5)
12
Research on the Correlation Between Physical Examination Indexes and TCM Constitutions Using the RBF Neural Network
LUO Yue, LIU Yu-Nan, LIN Bing, WEN Chuan-Biao
2020, 3(1): 11-19. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.03.002
[Abstract](102) [FullText HTML](67) [PDF 876KB](4)
13
Effect of Electroacupuncture on Platelet-derived Growth Factor and the Ultrastructure of Mitochondria in Rats with Diabetic Gastroparesis
WEI Xing, PENG Yan, ZHAO Dong-Feng, XIAO Xiao-Juan, LIN Ya-Ping
2020, 3(1): 34-43. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.03.004
[Abstract](111) [FullText HTML](36) [PDF 820KB](4)
14
Effects of Lycii Fructus and Salviae Miltiorrhizae on the Syndrome of Deficiency with Blood Stasis in RCS (rdy-/-, p-/-) Rats with Retinitis Pigmentosa: An Intervention Study
XU Jian, YANG Yi-Jing, QIN Gen-Yan, ZHOU Ya-Sha, PENG Jun, PENG Qing-Hua
2019, 2(3): 157-165. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.12.004
[Abstract](83) [FullText HTML](76) [PDF 736KB](4)
15
Instructions for Authors
2019, 2(3): 193-194.
[Abstract](104) [FullText HTML](83) [PDF 143KB](3)
16
Instructions for Authors
2019, 2(4): 257-258.
[Abstract](78) [FullText HTML](54) [PDF 143KB](3)
17
Study on the Mechanism of Fu Zi Li Zhong Decoction in Treating Gastric Ulcer and its Effect on Gastrointestinal Microecology
HUANG Jia-Wang, YUAN Ping, XIE Xi, LIAO Can, CHEN Ping-An, WANG Jian, ZHU Meng-Chen, LI Ling
2019, 2(3): 147-156. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.12.003
[Abstract](252) [FullText HTML](114) [PDF 986KB](2)
18
Systems Pharmacological Approach to Investigate the Mechanism of Hericium erinaceus for Alzheimer’s Disease
GUNTER P. Eckert, SONG Zhen-Yan, CHENG Shao-Wu
2019, 2(1): 7-18. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.05.002
[Abstract](75) [FullText HTML](72) [PDF 1031KB](1)
19
Regularity of Wind-dispelling Medication Prescribed by LI Dong-Yuan: A Data Mining Technology-based Study
WANG Zhao-Yi, HUANG Zheng-De, YANG Ping, REN Ting, LI Xin-Hui
2020, 3(1): 20-33. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.03.003
[Abstract](96) [FullText HTML](59) [PDF 744KB](1)
20
Effects of Buddlejae Flos Granules on Inflammatory Factors TGF-β1, NF-κB, IL-10 and IL-12 in Lacrimal Gland Cells of Castrated Male Rabbits
JIANG Peng-Fei, PENG Jun, TAN Han-Yu, OU-YANG Yun, QIN Gen-Yan, PENG Qing-Hua
2019, 2(2): 97-104. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.004
[Abstract](87) [FullText HTML](118) [PDF 829KB](1)