Most Downloaded

1
Network Pharmacology-based Analysis of the Mechanism of Action of the Herb Pair Chai Hu - Bai Shao
ZHANG Chi, GUO Wei, SUN Ling-Ling, Chen Han-Rui, LIN Li-Zhu
2019, 2(4): 227-236. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.004
[Abstract](2293) [FullText HTML](338) [PDF 1687KB](40)
2
A Network Pharmacology Approach to Uncover the Molecular Targets and Associated Potential Pathways of Lycii Fructus for the Treatment of Retinitis Pigmentosa
SONG Hou-Pan, ZENG Mei-Yan, CHEN Xiao-Juan, CHEN Xin-Yi, YANG Yi-Jing, ZHOU Ya-Sha, TIAN Ye, LIU Xiao-Qing, CAI Xiong, PENG Qing-Hua, PENG Jun
2019, 2(3): 136-146. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.12.002
[Abstract](1280) [FullText HTML](317) [PDF 951KB](18)
3
Systematic Pharmacological Strategies to Explore the Regulatory Mechanism of Ma Xing Shi Gan Decoction on COVID-19
ZHANG Shi-Ying, LI Ling, ZHANG Ning, XIA Hong-Tao, LU Fang-Guo, LI Wei-Qing
2020, 3(2): 96-115. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.06.004
[Abstract](645) [FullText HTML](265) [PDF 1937KB](17)
4
Yi Qi Jie Du Decoction Inhibits Proliferation and Induces Apoptosis of Nasopharyngeal Carcinoma Stem Cells Through Mitochondrial Apoptosis Pathway
ZHOU Fang-Liang, HE Lan, HE Dan, WANG Xian-Wen, SHI Hong-Jian, HE Ying-Chun, CAO De-Liang
2019, 2(4): 219-226. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.003
[Abstract](1082) [FullText HTML](351) [PDF 910KB](15)
5
Mechanism Prediction of Monotropein for the Treatment of Colorectal Cancer by Network Pharmacology Analysis
LI Chong, HOU Shao-Zhen, ZHOU Hua
2020, 3(1): 1-10. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.03.001
[Abstract](724) [FullText HTML](333) [PDF 8306KB](14)
6
Research on Herb Pairs of Classical Formulae of ZHANG Zhong-Jing Using Big Data Technology
HUANG Xin-Di, DING Chang-Song, LIANG Hao, XIONG Shi-Wei, LI Li-Song
2019, 2(4): 195-206. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.001
[Abstract](733) [FullText HTML](325) [PDF 645KB](13)
7
Research on Text Mining of Syndrome Element Syndrome Differentiation by Natural Language Processing
DENG Wen-Xiang, ZHU Jian-Ping, LI Jing, YUAN Zhi-Ying, WU Hua-Ying, YAO Zhong-Hua, ZHANG Yi-Ge, ZHANG Wen-An, HUANG Hui-Yong
2019, 2(2): 61-71. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.001
[Abstract](775) [FullText HTML](296) [PDF 3996KB](13)
8
Systems Pharmacological Approach to Investigate the Mechanism of Hericium erinaceus for Alzheimer’s Disease
GUNTER P. Eckert, SONG Zhen-Yan, CHENG Shao-Wu
2019, 2(1): 7-18. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.05.002
[Abstract](3394) [FullText HTML](3051) [PDF 1031KB](11)
9
A Network Pharmacology Study on the Effects of Ma Xing Shi Gan Decoction on Influenza
LONG Xi, LIU Le-Ping, XU Xin-Yi, LI Ling, ZHANG Guo-Min
2020, 3(3): 163-179. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.09.003
[Abstract](543) [FullText HTML](181) [PDF 28880KB](10)
10
Study on the Mechanism of Fu Zi Li Zhong Decoction in Treating Gastric Ulcer and its Effect on Gastrointestinal Microecology
HUANG Jia-Wang, YUAN Ping, XIE Xi, LIAO Can, CHEN Ping-An, WANG Jian, ZHU Meng-Chen, LI Ling
2019, 2(3): 147-156. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.12.003
[Abstract](722) [FullText HTML](312) [PDF 986KB](10)
11
Antidepressant-like Effects of Ginsenoside Rg1 in the Chronic Restraint Stress-induced Rat Model
JIANG Ning, LV Jing-Wei, WANG Hai-Xia, HUANG Hong, WANG Qiong, CHEN Shan-Guang, QU Li-Na, Alberto Carlos Pires Dias, LIU Xin-Min
2019, 2(4): 207-218. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.01.002
[Abstract](685) [FullText HTML](327) [PDF 1117KB](8)
12
Network Pharmacology-based Analysis on the Molecular Biological Mechanisms of Xin Hui Tong Formula in Coronary Heart Disease Treatment
WU Hua-Ying, ZHANG Chen, WANG Zhao-Hua, ZHANG Shi-Ying, LI Jing, LI Feng, HUANG Hui-Yong, LI Liang
2019, 2(2): 86-96. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.003
[Abstract](444) [FullText HTML](317) [PDF 1171KB](8)
13
Methylation Characteristics of Perivisceral Fat Gene in Obese Rats with Phlegm-dampness Syndrome and the Effect of Wen Dan Decoction
YANG Hai-Yan, YU Song-Ren, XIA Xun-Li, CHENG Shao-Min, WANG Ping
2019, 2(2): 72-85. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.002
[Abstract](380) [FullText HTML](287) [PDF 853KB](7)
14
Research on the Correlation Between Physical Examination Indexes and TCM Constitutions Using the RBF Neural Network
LUO Yue, LIU Yu-Nan, LIN Bing, WEN Chuan-Biao
2020, 3(1): 11-19. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.03.002
[Abstract](565) [FullText HTML](292) [PDF 876KB](7)
15
Mathematical Analysis of the Meridian System in Traditional Chinese Medicine
WAN Xiao-Hai
2020, 3(3): 141-147. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.09.001
[Abstract](478) [FullText HTML](179) [PDF 17547KB](7)
16
Qualitative and Quantitative Analysis of Linoleic Acid in Polygonati Rhizoma
ZHOU Zhun, YUAN Han-Wen, PENG Cai-Yun, JIAN Yu-Qing, ZHOU Xu-Dong, LI Bin, SHENG Wen-Bing, GONG Li-Min, HE Shu-Jin, WANG Wei, LIU Chang-Xiao
2020, 3(3): 180-187. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.09.004
[Abstract](486) [FullText HTML](162) [PDF 5916KB](6)
17
Compound Chai Jin Jie Yu Tablets, Acts as An Antidepressant by Promoting Synaptic Function in the Hippocampal Neurons
LI Zi-Rong, HAN Yuan-Shan, WU Meng-Yao, LIU Jian, JIN Shi, ZHANG Xi, WANG Yu-Hong
2020, 3(2): 80-95. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.06.003
[Abstract](393) [FullText HTML](176) [PDF 1125KB](6)
18
A Network Pharmacology Analysis of Cang Fu Dao Tan Formula for the Treatment of Obese Polycystic Ovary Syndrome
CAI Meng-Cheng, JIN Yong-Sheng, YU Chao-Qin, CHENG Wen
2020, 3(3): 148-162. doi: 10.1016/j.dcmed.2020.09.002
[Abstract](531) [FullText HTML](179) [PDF 10084KB](6)
19
Effects of Zhuang Gu Zhi Tong Formula on Wnt/β-catenin Osteoporosis Pathway Antagonist SOST in Osteoporosis
LIU Xiang-Lin, LIU Le-Ping, HE Rong, ZHANG Shu-Qi, ZHAO Zi-Yi, PENG Ting, LIU Hui-Ping, ZHANG Guo-Min
2019, 2(2): 105-116. doi: 10.1016/j.dcmed.2019.09.005
[Abstract](378) [FullText HTML](261) [PDF 1216KB](6)
20
Artificial intelligence meets traditional Chinese medicine: a bridge to opening the magic box of sphygmopalpation for pulse pattern recognition
LEUNG Yeuk-Lan Alice, GUAN Binghe, CHEN Shuang, CHAN Hoyin, KONG Kawai, LI Wenjung, SHEN Jiangang
2021, 4(1): 1-8. doi: 10.1016/j.dcmed.2021.03.001
[Abstract](278) [FullText HTML](134) [PDF 7493KB](5)